Katalog stron, firm, blogów, sklepów internetowych z całej PolskiBranże

Wg. województw

Opinie

 • Rekuperacja i klimatyzacja zamontowana, dziękuje za fachowe ...
  Czytaj więcej
 • Zamówiłem montaż splitu dzięki poleceniu znajomego. Nie zawi...
  Czytaj więcej
 • Dziękuje Panu Łukaszowi za fachową pomoc w doborze urządzeń,...
  Czytaj więcej
 • Zleciłem im montaż rekuperacji pod Krakowem. 3 dni i wszystk...
  Czytaj więcej
 • Bardzo dobrzy fachowcy, Pan Łukasz bardzo merytoryczny, inst...
  Czytaj więcej

Regulamin:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NA ODLEGŁOŚĆ USŁUG SERWISU firmy4u.pl

§ 1 Definicje

1) Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1) Adres e-mail Serwisu - [email protected];
 2. 2) Ogłoszenie – odpłatne albo nieodpłatne (w zależności od wyboru użytkownika) ogłoszenie dotyczące dowolnie wybranej przez Użytkownika tematyki (w tym propozycja sprzedaży towarów, świadczenia usług, zatrudnienia), prezentowane (publikowane) na Stronie Serwisu,
 3. 3) Formularz – formularz elektroniczny dostępny na Stronie Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi dodanie Ogłoszenia, określający konieczne elementy Ogłoszenia;
 4. 4) Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on zamieszczać Ogłoszenia przy użyciu specjalnego Formularza, przypisane do adresu e-mail Użytkownika, co oznacza, że dla tego samego adresu e-mail, nie może być utworzone więcej niż jedno Konto;
 5. 5) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Użytkownikiem;
 6. 6) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usługi na odległość;
 7. 7) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem firmy4u.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usługi;
 8. 8) Strona/y – Administrator Serwisu i Użytkownik;
 9. 9) Strona Serwisu – strona internetowa www.firmy4u.pl;
 10. 10) Umowa o świadczenie Usługi – umowa, na mocy której Administrator Serwisu zobowiązuje się świadczyć nieodpłatnie Usługę na rzecz Użytkownika, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (za pomocą strony internetowej) do chwili zawarcia umowy włącznie;
 11. 11 ) Usługa – świadczona przez Administratora Serwisu usługa założenia i utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może odpłatnie albo nieodpłatnie (w zależności od swojego wyboru) zamieszczać Ogłoszenia wraz z ewentualnie przekazaną Zawartością graficzną, które publikowane są na Stronie Serwisu przez określony czas (w zależności od wyboru Użytkownika);
 12. 12) Użytkownik – posiadająca Konto osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 13. 13) Administrator Serwisu – "Adfresh" Kraków ul. 29 listopada 130/318 , 31-406 Kraków
 14. 14) Zawartość graficzna – przekazywane z Ogłoszeniem przez Użytkownika zdjęcia lub grafiki związane z przedmiotem Ogłoszenia.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi na odległość.

2. Prawa własności intelektualnej do treści nieprzekazywanych przez Użytkownika, znajdujących się na Stronie Serwisu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Serwisu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. layout), oprogramowania Serwisu oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi Serwisu lub podmiotom, z którymi Administrator Serwisu zawarł stosowne umowy.

3. Administrator Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników, Podmioty trzecie lub stwierdzone przez Administratora Serwisu.

4. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie dostarczane przez niego treści przekazywane Administratorowi Serwisu nie naruszają praw Podmiotów trzecich, w tym jakichkolwiek praw wyłącznych.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. 1) korzystania ze Strony Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. 2) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów, Artykułów i znaków towarowych.
 3. 3) Warunkiem korzystania z Serwisu jest zainstalowana na komputerze lub urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Internet Explorer. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Strony Serwisu na innych niż określone w zdaniu poprzednim przeglądarkach internetowych.

§ 4 Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi i zasady świadczenia Usługi

1. Umowa o świadczenie Usługi zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 poniżej.

2. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi poprzez Serwis, należy wejść na Stronę Serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracji w co najmniej takim zakresie, jak wskazują to wskazówki znajdujące się w formularzu rejestracji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o dostępne w tym formularzu rejestracji informacje.

3. Formularz rejestracji służący zawarciu Umowy o świadczenie Usługi można wypełniać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

4. Można kontaktować się z Administratorem Serwisu za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Serwisu całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

5. Wysyłka danych zawartych w formularzu rejestracji (wysłanie formularza) oraz zawarcie Umowy o świadczenie Usługi, możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na udostępnienie mu Konta przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi.

6. Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest poprawne podanie danych w formularzu rejestracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Administratora Serwisu co do poprawności danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator Serwisu dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Użytkownikiem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem lub dokonania weryfikacji danych dostarczonych przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Administrator Serwisu nie zawiera Umowy o świadczenie Usługi.

7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu i weryfikacji uzupełnionego formularza rejestracji, Użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy zawartej Umowy o świadczenie Usługi. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konto Użytkownika jest aktywowane.

8. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie poprzez złożenie Administratorowi Serwisu stosownego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną) mailowo na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na adres Administratora Serwisu.

9. Użytkownik może opublikować na Stronie Serwisu Ogłoszenie przygotowane przez Użytkownika z użyciem Formularza, do którego może być załączona Zawartość graficzna. Publikacja Ogłoszenia odbywa się po weryfikacji zgodności Ogłoszenia z Regulaminem (w tym automatycznej) i zatwierdzeniu przez Administratora. Administrator Serwisu udostępnia w ramach Konta Użytkownika narzędzia i powierzchnię serwerową, przy użyciu których Użytkownik samodzielnie wprowadza treści i Zawartość graficzną, które później mogą być wyświetlane na Stronie Serwisu jako Ogłoszenie. Wypełnianie Formularza jest możliwe 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

10. Ogłoszenie może być edytowane przez Użytkownika, który je dodał, przy czym publikacja Ogłoszenia po wprowadzeniu jego zmian następuje po weryfikacji zgodności zmienionego Ogłoszenia z Regulaminem (w tym automatycznej) i zatwierdzeniu przez Administratora. W okresie pomiędzy wprowadzeniem przez Użytkownika zmian do Ogłoszenia a publikacją zmienionego Ogłoszenia, Ogłoszenie jest nieaktywne.

11. Ogłoszenia wyświetlane na Stronie Serwisu zgodnie z wyborem Użytkownika są płatne.

12. Użytkownik może opublikować płatne Ogłoszenie, a w ramach płatnych Ogłoszeń wykupić funkcjonalności dodatkowe związane z polepszeniem widoczności lub możliwości marketingowych Ogłoszenia. Ceny płatnych Ogłoszeń, a także płatnych funkcjonalności Ogłoszeń, dostępne są na Stronie Serwisu.

13. W przypadku wszelkich płatnych elementów Usługi (płatne Ogłoszenie, płatne funkcjonalności dodatkowe związane z Ogłoszeniem), Użytkownik zgłasza żądanie dostarczenia mu elektronicznej faktury VAT zamiast paragonu fiskalnego, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

14. Szczegółowy opis dodatkowych funkcjonalności, zawarty jest na Stronie Serwisu, obok możliwości ich wykupienia.

15. Wszelkie płatności związane z korzystaniem z Usługi, dokonywane są albo indywidualnie (po dokonaniu wyboru płatnej oferty) za pomocą pośrednika płatności wskazanego na Stronie Serwisu, a także jako przedpłata na poczet przyszłych zakupów płatnych funkcjonalności i rodzajów Ogłoszeń, dokonywana za pomocą pośrednika płatności wskazanego na Stronie Serwisu.

§ 5 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik zobowiązany jest poinformować mailowo na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na adres Administratora Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi zamieszczonego na Stronie Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi.

§ 6 Reklamacje Użytkownika

1. Użytkownik może złożyć Administratorowi Serwisu skargę lub reklamację dotyczącą świadczenia Usługi, przy czym Administrator Serwisu będzie rozpoznawał tylko i wyłącznie skargi lub reklamacje:

 1. 1) doręczone listownie na adres Administratora Serwisu,
 2. 2) odebrane za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail Administratora Serwisu [email protected]
 3. 3) Użytkownik może złożyć skargę lub reklamację przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być sporządzone w zwykłej formie pisemnej, chyba że zaistnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania formy pisemnej z notarialnym lub urzędowym poświadczeniem podpisu.

3. Użytkownik jest zobowiązany:

 1. 1) w skardze lub reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko, adres e-mail (niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi Administratorowi Serwisu kontakt ze skarżącym i rozpatrzenie skargi lub reklamacji) oraz informacje wskazujące na przedmiot skargi lub reklamacji, a także swoje stanowisko w sprawie objętej skargą lub reklamacją,
 2. 2) do skargi lub reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczących przedmiotu skargi lub reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

4. Użytkownik powinien dążyć do tego, aby skarga lub reklamacja była złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających ich złożenie.

5. Administrator Serwisu pozostawia bez rozpoznania skargi lub reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.

6. Administrator Serwisu, w trakcie rozpatrywania skargi lub reklamacji, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy skarga lub reklamacja, może zwrócić się do skarżącego o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:

 1. 1) z treści skargi lub reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska skarżącego lub
 2. 2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania skargi lub reklamacji,

pod rygorem pozostawienia skargi lub reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia przez skarżącego działań lub czynności umożliwiających rozpoznanie skargi lub reklamacji.

7. Administrator Serwisu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji, udziela odpowiedzi na złożoną skargę lub reklamację, która jest przekazywana skarżącemu na adres poczty elektronicznej, z którego Administrator Serwisu otrzymał skargę lub reklamację.

8. Użytkownik w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

 1. 1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
 2. 2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
 3. 3) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

10. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 8 lub 9 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Administratora Serwisu na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

§ 7 Prawa autorskie

1. Z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnie niewyłącznej licencji do Ogłoszenia i Zawartości graficznej, na następujących polach eksploatacji:

 1. 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – utrwalania i zwielokrotniania w dowolnym formacie i dowolną techniką cyfrową egzemplarzy utworów;
 2. 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy poprzez Stronę Serwisu;
 3. 3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej - publicznego wyświetlenia na Stronie Serwisu, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na Stronie Serwisu,
 4. 4) wprowadzania do pamięci komputera,
 5. 4) połączenia każdego z utworów w całości lub części z innymi utworami w celu wspólnego rozpowszechniania,

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych (jest bezterminowa).

§ 8 Odpowiedzialność

1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. 1) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Administratora Serwisu;
 2. 2) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 3. 3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Administratora Serwisu okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym,
 4. 4) naruszenia Praw osób trzecich poprzez treści (w tym graficzne) dostarczane przez Użytkownika.

§ 9 Zasady dotyczące zawartości Ogłoszeń

1. Ogłoszenia:

 1. 1) Nie powinny zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących, rasistowskich, obscenicznych, nękających, propagujących działania sprzeczne z prawem, naruszających dobra osobiste, godzących w czyjeś wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną, płeć,
 2. 2) Nie powinny zawierać linków (odesłań) do innych stron internetowych niż Strona Serwisu, chyba że została wykupiona specjalna funkcjonalność. W przypadku zakupienia dodawej funkcjonalności w postaci linka do strony, link nie może prowadzić do stron obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących, rasistowskich, obscenicznych, nękających, propagujących działania sprzeczne z prawem, naruszających dobra osobiste, godzących w czyjeś wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną, płeć. uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie lub łamiące polskie prawo.
 3. 3) Nie powinny naruszać cudzych praw, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i stanowić czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. 4) Nie powinny zawierać słów, które Administrator określił jako zakazane, stanowić spamu, stanowić powielenia publikowanego na Stronie Serwisu Ogłoszenia.

2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Ogłoszenie zasad niniejszego Regulaminu, Administrator usuwa takie Ogłoszenie, a w przypadku Ogłoszenia nieopublikowanego, nie dokonuje jego publikacji na Stronie Serwisu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Administrator Serwisu będący wyłącznie podmiotem umożliwiającym za pośrednictwem narzędzi Serwisu i powierzchni serwerowych automatyczne publikowanie i wyświetlanie Artykułów oraz Zawartości Graficznej na Stronie Serwisu, zastrzega że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane na Stronie Serwisu.

3. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek oraz dowolnej zawartości Strony Serwisu.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Imię i nazwisko Klienta:

Data:

Informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług poprzez serwis firmy4u.pl:

Podpis klienta